PRIVAATSUS

PRIVAATSUSTEADE

Hotell Antonius OÜ (edaspidi “meie”) hindab kõrgelt iga oma kliendi (edaspidi „teie“) privaatsust. Selles privaatsusteates selgitame, milliseid andmeid me teie kohta kogume, miksme seda teeme ja mida me teie andmetega teeme.

1. Kes me oleme?
2. Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?
3. Miks meil teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?
4. Millisel õiguslikul alusel me andmeid töötleme?
5. Kellega me teie andmeid jagame?
6. Kui kaua me teie andmeid säilitame?
7. Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Kes me oleme?

Hotell Antonius on Tartu südalinnas asuv butiikhotell, mis avati 2009. aastal.

Hotell Antonius OÜ
Ülikooli 15, 51003 Tartu
sales@hotelantonius.ee
Registrikood: 12538897
KMKR nr: EE101674102

Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie
isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Kui teil tekib privaatsusteates toodud info osas küsimusi, siis võtke meiega ühendust e-posti
aadressil sales@hotelantonius.ee.

Mis andmeid me teie kohta kogume ja kellelt me neid saame?

Me kogume teie kohta järgmisi andmeid:

 • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, passi või ID kaardi andmed
 • kontaktandmed: elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • külastajakaardi andmed: need on turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta – sünniaeg, kodakondsus, aadress; külastajaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus; majutusteenuse osutamise aeg
 • krediitkaardi andmed: kaardi number, kehtivusaegauto andmed: vajadusel auto registreerimisnumber
 • auto andmed: vajadusel auto registreerimisnumber
 • turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie majutusasutust või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed
 • isiklikke eelistusi puudutavad andmed

Üldjuhul saame andmed otse teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles.

Samuti edastavad teie andmeid meile reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kellelt olete majutuse ja/või muud teenused meie juures tellinud. Juhul, kui me ei ole andmeid saanud otse teilt esitame privaatsusteate teile esimesel võimalusel peale andmete saamist.

Juhul, kui klient on majutusettevõttele tarbitud teenuste eest tasumata jätnud, on lõhkunud või kahjustanud majutusettevõtte vara ja ei ole tekitatud kahju hüvitanud, peab klient arvestama sellega, et tema andmed võidakse kanda võlglaste nimekirja ja seda infot võidakse jagada teiste majutusettevõtetega kliendi krediidivõimelisuse hindamise ja halbade tehingute vältimise eesmärgil. Saadud info põhjal otsustab iga majutusettevõte iseseisvalt kas ja millistel tingimustel ta kliendile teenust osutab (nt ettemaksu, tagatisraha küsimine aga ka teenuse osutamisest keeldumine). Kliendi kandmisest võlglaste nimekirja teavitab majutusettevõte klienti e-kirja teel. Võlglaste andmeid ei avalikustate ega edastata isikutele, kellel puudub õigustatud huvi info saamiseks,

Miks meil teie andmeid vaja on? Mis juhtub, kui te andmeid ei esita?

Kasutame teie andmeid teie poolt tellitud majutus- ja/või muude teenuste osutamiseks, samuti meie tegevust reguleerivate seadustega meile pandud kohustute täitmiseks ning üldistel ärilistel eesmärkidel, nagu näiteks:

 • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, passi või ID kaardi andmed
 • kontaktandmed: elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • külastajakaardi andmed: need on turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta – sünniaeg, kodakondsus, aadress; külastajaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus; majutusteenuse osutamise aeg
 • krediitkaardi andmed: kaardi number, kehtivusaegauto andmed: vajadusel auto registreerimisnumber
 • auto andmed: vajadusel auto registreerimisnumber
 • turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie majutusasutust või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video või muud elektroonilised või digitaalsed jälgimissüsteemid või seadmed
 • isiklikke eelistusi puudutavad andmed

Kui te meile külastajakaardiandmeid ei esita, siis ei ole meil võimalik teile majutusteenust osutada.

Millisel õiguslikul alusel me teie andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

 • vajadus luua teiega lepinguline suhe või täita teiega sõlmitud lepingut
 • teie nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, siis teadke, et teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta
 • vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine 2 aasta jooksul)
 • vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine; võlglaste nimekirja pidamine 3 ning vastava info jagamine selleks õigustatud isikutega (vaata all punktist „Kellega me teie andmeid jagame?“)
 • vajadus kaitsta teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
 • muul seadusega lubatud alusel.

Kellega me teie andmeid jagame?

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

 • Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT ja konsultatsiooniteenuseid;
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
 • Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Aeg-ajalt võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames;
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) ning õigustatud huvi omavad majutusettevõtted: Selleks, et hinnata kliendi krediidivõimelisust ja vältida halbade tehingute tegemist võime jagada võlglaste kohta käivat infot teiste õigustatud huvi omavate majutusettevõtetega.
  Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Säilitame teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid
 • kui isikul on ettevõtte juures kliendikonto või kliendikaart, siis säilitame isikuandmeid terve konto/kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks
 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks
 • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu

Näiteks, külastajakaardi andmeid säilitame turismiseaduse nõuete kohaselt 2 aastat alates kaardi täitmisest. Isiku nime, kontaktandmeid, majutusteenuse osutamise aega ja isiklikke eelistusi kogutakse lisaks lepingu täitmise eesmärgil ja selliseid andmeid säilitatakse 10 aastat, lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni.

Kui olete meile andud nõusoleku otseturundusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.

Millised on teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

1. Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.

2. Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.

3. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).

4. Õigus töötlemise piiramisele – teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

5. Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.

6. Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

7. Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil sales@hotelantonius.ee.

Me teeme oma parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.